Fixing attributeerror: 'numpy.ndarray' object has no attribute 'values' - A Comprehensive Guide

AttributeErrors, NumPy ve Pandas gibi popüler Python kitaplıklarında bulunan yaygın yaygın hatalardır. valuesBu rehberda, bir NumPy ndarray nesnesindeki özniteliğe gitmeyeye oluşan AttributeError'u tartışacağız . Bu gecikmeyi gidermek için adım adım çözeceğiz ve bu sorunla ilgili sık sık okudukça cevap vermiyor.

içler

 1. Hatayı Anlamak
 2. Adım adım çözüm
 3. SSS

Hatayı Anlamak

Çözüme dalmadan önce hata mesajını anlayalım:

AttributeError: 'numpy.ndarray' object has no attribute 'values'

valuesBu hata, bir NumPy ndarray nesnesindeki özniteliğe gitmeyeye olmayada oluşur . Bunun nedeni, NumPy ndarray süresi bir özniteliğin unutulmasıdır values.

Nitelik valuesaslında Pandas DataFrame ve Series nesnelerinin bir özelliğidir. Bu nedenle, yanlışlıkla bir NumPy ndarray'i Pandas DataFrame veya Series olarak kullanmayı denediğinizde bu hatayla karşılaşabilirsiniz.

Adım adım çözüm

Bu hatayı çözmek için şu adımları izleyin:

Sorunlu kod satırını belirleyin: AttributeError hatasına neden olan kod satırını bulun.

Nesne türünü kontrol edin: Nesnenin bir NumPy ndarray veya Pandas DataFrame/Serisi olduğunu doğrulayın. type()Nesne türünü kontrol etmek için işlevi kullanabilirsiniz :

print(type(your_object))
 1. Nesneyi doğru türe dönüştürün (gerekirse): Bir NumPy ndarray'i Pandas DataFrame veya Series olarak kullanmaya çalışıyorsanız, onu dönüştürmeniz gerekir. Dönüştürme için aşağıdaki kod parçacıklarını kullanın:
 • To convert a NumPy ndarray to a Pandas DataFrame:
import pandas as pd

your_dataframe = pd.DataFrame(your_ndarray)
 • To convert a NumPy ndarray to a Pandas Series:
import pandas as pd

your_series = pd.Series(your_ndarray)
 1. Replace the problematic line of code: Now that you have the correct object type, replace the problematic line of code with the appropriate attribute or method.

If you have a Pandas DataFrame or Series, you can use the values attribute:

values = your_dataframe.values

If you have a NumPy ndarray, you can directly use the array, as it does not have a values attribute.

FAQs

1. What is the difference between a NumPy ndarray and a Pandas DataFrame/Series?

A NumPy ndarray is a multi-dimensional array that can store elements of the same data type, while a Pandas DataFrame is a 2-dimensional labeled data structure with columns that can be of different data types. A Pandas Series is a 1-dimensional labeled array capable of holding any data type.

2. Can I convert a Pandas DataFrame or Series back to a NumPy ndarray?

Yes, you can convert a Pandas DataFrame or Series back to a NumPy ndarray using the values attribute or the to_numpy() method:

# Using the `values` attribute
ndarray = your_dataframe.values

# Using the `to_numpy()` method
ndarray = your_dataframe.to_numpy()

3. How can I check if an object is a NumPy ndarray or a Pandas DataFrame/Series?

To check if an object is a NumPy ndarray, Pandas DataFrame, or Series, you can use the type() function in combination with the isinstance() function:

import numpy as np
import pandas as pd

if isinstance(your_object, np.ndarray):
  print("NumPy ndarray")
elif isinstance(your_object, pd.DataFrame):
  print("Pandas DataFrame")
elif isinstance(your_object, pd.Series):
  print("Pandas Series")
else:
  print("Unknown object type")

4. How can I perform mathematical operations on NumPy ndarrays and Pandas DataFrames/Series?

Hem NumPy hem de Pandalar, ilgili yapılar üzerinde yürüttükleri yapılar gerçekleştirme için çeşitli ve amaçlar sağlar. Örneğin, sırasıyla ndarray'ler ve DataFrames/Series üzerinde işlem yapmak için NumPy'nin ve gibi hayalet hayalet np.sum()veya np.mean()Pandas'ın ve benzeri yöntemleri .sum()kullanabilirsiniz ..mean()

5. NumPy görüntüsü Pandas DataFrames veya Series üzerinde kullanabilir miyim?

Evet, NumPy fonksiyonlarını Pandas DataFrames ve Series üzerinde kullanabilirsiniz. Ancak, bazı kitapların bir Pandas DataFrame veya Series yerine bir NumPy ndarray döndürmesini unutmamak önemlidir. Bu gibi açıklamalar, Adım Adım Çözüm bölümünde belirtilen yöntemleri kullanarak sonucu tekrar istediğiniz Pandaların yapılarına dönüştürmeniz olasıdır .

İlgili Bağlantılar

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to Lxadm.com.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.