AWS: IAM policy to allow EC2 volume snapshotting

The following AWS IAM policy allows EC2 volume snapshotting: